บจก. เวอรีน่า เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัดป่าสันติกาวาส ประจำปี 2565

เมื่อ วันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 โดย รศ. ดร.ณฐนนท์ และ คุณสุธาวัลย์ ตราชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวอรีน่าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีประจำปี 2565 ทอดถวาย ณ วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โดยมีองค์ หลวงตาสมหมาย อัตตมโน เป็นเจ้าอาวาสและประธานสงฆ์ในพิธี ในการนี้ นอกจากพิธีการทางศาสนาแล้วทางผู้บริหารยังเป็นผู้นำพาพนักงานร่วมกิจกรรมการออกโรงทานแจกอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ อาทิ เช่น #Nutroxsun #Kalis #FiberlaxS #LGlutaBB #Fiberlax เป็นต้น

ขออนุโมทนาบุญกับคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบุญด้วยปัจจัยต่าง ๆ ในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ เทอญ สาธุ

#บริษัทฯยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม ภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการพัฒนาสู่สังคมที่ยั่งยืน