บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบกล้องผ่าตัดไซนัส ให้แก่โรงพยาบาลสุทธาเวช

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม ที่ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสมรรถภาพแก่ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันนี้โรงพยาบาลสุทธาเวช ได้พัฒนาการด้านบริการดูแลสุขภาพของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ที่มีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงพยาบาลขาดเครื่องมือทางการแพทย์ และทุนทรัพย์ในการขยายต่อเติมอาคารเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีนโยบายในการบริหารจัดการธุรกิจที่เน้นให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยของประชาชน โดยการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทุกคน จึงได้มองเห็นความสำคัญที่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสุทธาเวช เปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และทุนทรัพย์ต่างๆ ให้กับโรงพยาบาลได้ทุกโอกาส
ในการนี้ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นำโดย รศ.ดร.ณฐนนท์ และ คุณสุธาวัลย์ ตราชู คุณเกียรติศักดิ์ และ คุณรุจิรา ตันมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ทำการมอบกล้องผ่าตัดไซนัส รูปภาพและเงินบริจาคเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 150,000 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช และคณะอาจารย์แพทย์ทำการรับมอบและให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง