วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2566 บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบผลิตภัณฑ์ P-Prosrim Coffee Plus จำนวน 150 กล่อง เพื่อสนับสนุนของรางวัลในการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565