โครงการปันน้ำใจอุ่นไอรัก ณ สถานสงเคราะห์คนชรามหาสารคาม

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงได้จัดทำโครงการปันน้ำใจอุ่นไอรัก แก่สถานสงเคราะห์คนชรามหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการจำนวน 65 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดจัดโครงการนี้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ดีขึ้นและการพัฒนาสังคมให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่ยั่งยืน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้มีความสุขตลอดไป