บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบกล้องผ่าตัดไซนัส ให้แก่โรงพยาบาลสุทธาเวช

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม ที่ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสมรรถภาพแก่ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันนี้โรงพยาบาลสุทธาเวช ได้พัฒนาการด้านบริการดูแลสุขภาพของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ที่มีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงพยาบาลขาดเครื่องมือทางการแพทย์ และทุนทรัพย์ในการขยายต่อเติมอาคารเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีนโยบายในการบริหารจัดการธุรกิจที่เน้นให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยของประชาชน โดยการส่งเสริม พัฒนา […]