Verena ถวายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแด่ วัดป่าสายกรรมฐาน ประจำปี 2565


Verena ถวายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแด่ วัดป่าสายกรรมฐาน ประจำปี 2565
เนื่องด้วยในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษาหรือจำพรรษาของวัดป่าสายพระกรรมฐานเป็นช่วงที่มีการปฏิบัติฝึกฝนตนเองอย่างเข้มงวดตามพระวินัยและยังเป็นช่วงที่สถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 ที่ยังระบาดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยส่งผลให้การดำเนินชีวิตของทุกคนต้องปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อการดำรงชีพให้อยู่รอดและปลอดภัย ในบางพื้นห่างไกลก็ยังได้รับผลกระทบดังกล่าวไม่น้อย ส่งผลให้บางพื้นที่ขาดแคลนแม้กระทั่งอุปกรณ์การตรวจและป้องกันโรค แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ยารักษาโรค และอาหาร เป็นต้น โดยเฉพาะพระสงฆ์สายกรรมฐานที่ไม่สามารถจัดซื้อยาหรืออาหารได้เอง ในขณะที่ต้องปฏิบัติกิจของสงฆ์เพื่อฆราวาสอยู่เป็นประจำ
ด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลและการเป็นพุทธมามกะที่คอยส่งเสริมการสืบต่อพระพุทธศาสนา ในการนี้ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยท่าน รศ.ดร.ณฐนนท์ และ คุณสุธาวัลย์ ตราชู ประธานกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ทำการถวายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Kalis Probiotic และ P-Prosrim Coffee Plus ให้กับวัดป่าสายพระกรรมฐานจำนวน 5 วัด ดังนี้
1.วัดป่าถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.บึงกาฬ
2.วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
3.วัดป่ากุงศรีเจริญธรรม อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
4.วัดป่าอุดมญาณสัมปันโน (วัดป่าห้วยซวก) อ.เชียงคาน จ.เลย
5.วัดป่าทองหนุนธรรมมาราม อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม ภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการพัฒนาสู่สังคมที่ยั่งยืน